Privacy Statement The Spotlights

Dit is het privacy statement van The Spotlights (hierna: The Spotlights) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82023867 en is gevestigd aan Kerkplein 66 (6367 ES) te Voerendaal. In dit document wordt uitgelegd hoe The Spotlights omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht The Spotlights de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


Welke persoonlijke informatie we verzamelen hier op de website en waarom

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

Media op deze website

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergavemogelijkheden op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


T.a.v. diensten die vanuit The Spotlights worden geboden:

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikmaakt van de diensten van The Spotlights, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan The Spotlights, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Categorieën persoonsgegevens

The Spotlights verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

●     Persoons- Contact- en NAW-gegevens, waaronder geboortedatum, locatie gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

●     Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;

●     Afwijkend afleveradres;

●     Voertuiggegevens, waaronder kentekengegevens;

●     Financiële gegevens, waaronder transactiegegeven;

●     Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;

●     Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens (zoals gegevens om accreditaties voor trainingen toe te kennen, waarvoor een BIG nummer, en registratienummers nodig zijn);

●     Gegevens aangeleverd door derden.


Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door The Spotlights verwerkt worden, hebben ten doel om:

●     contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

●     haar diensten te kunnen uitvoeren;

●     haar dienstverlening te verbeteren;

●     betalingen te kunnen verrichten;

●     wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

●     marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

●     nieuwsbrieven te kunnen versturen;

●     gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen;

●     met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van The Spotlights worden persoonsgegevens verwerkt. The Spotlights verwerkt uitsluitend gegevens die The Spotlights noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met The Spotlights bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.thespotlights.nl of andere webpagina’s indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.


Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die The Spotlights biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.


Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.


Bewaartermijn

De door The Spotlights verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.


Verwerking door derden

The Spotlights deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op The Spotlights kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

●     De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

●     De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

●     Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

●     Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

●     Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.


Beveiliging van Persoonsgegevens

The Spotlights neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.


Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.


Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

●     Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

●     Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

●     Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

●     Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met The Spotlights.

●     Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan The Spotlights, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan The Spotlights ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

●     Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. The Spotlights staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.


Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop The Spotlights met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt The Spotlights u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. The Spotlights zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen Privacy Statement

The Spotlights kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop The Spotlights reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt The Spotlights u per e-mail daarvan op de hoogte.


Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 20 maart 2024.