ALGEMENE VOORWAARDEN The Spotlights

Artikel 1:     Begrippen

Opdrachtgever:         

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die onderhandelt over een opdracht en/of een overeenkomst aangaat met The Spotlights.

Opdrachtnemer:       

The Spotlights, gevestigd te Voerendaal onder KvK nr. 82023867.

Partijen:                     

De opdrachtgever en opdrachtnemer samen.

Opdracht:                              

De door de opdrachtgever aan The Spotlights verstrekte opdracht voor dienstverlening aan een individu of aan groepen.

Opdrachtbeschrijving:

Een beschrijving van de omvang en inhoud van de opdracht.

Artikel 2:     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van de opdrachtnemer die overeengekomen zijn in de opdrachtbeschrijving

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden.

Artikel 3:     Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Naar aanleiding van het verzoek van de opdrachtgever tot het leveren van diensten door de opdrachtnemer zal er een offerte opgesteld worden. Deze is na de dagtekening gedurende één maand geldig, tenzij anders weergegeven op de offerte.

3.2 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand nadat de offerte (digitaal) geaccordeerd of getekend is door de opdrachtgever, of iemand die bevoegd is namens de opdrachtgever te accorderen, en is geretourneerd aan de opdrachtnemer. Eerder is de offerte niet bindend.

3.3 Door het (digitaal) accorderen en/of tekenen van de offerte of door het bereiken van een overeenstemming die met een consument per mail, gaat de opdrachtgever/consument akkoord met deze algemene voorwaarden en de aangeboden opdrachtbeschrijving.

3.4 In plaats van een offerte kan er een raamovereenkomst tussen partijen opgesteld worden en (digitaal) geaccordeerd of getekend worden. Dit is van toepassing als de opdrachtnemer waarschijnlijk in de nabije toekomst meerdere, nog nader te bepalen, opdrachten zal uitvoeren voor dezelfde opdrachtgever. Bij wijzigingen in de raamovereenkomst wordt deze aangepast en opnieuw door beide partijen (digitaal) geaccordeerd of getekend. De laatste (digitaal) geaccordeerde of getekende raamovereenkomst is leidend.

3.5 In het geval van een raamovereenkomst moeten afzonderlijke opdrachten per e-mail bevestigd worden.

Artikel 4:      Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot twee maanden voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen de twee en één maanden voor aanvang wordt 25% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering tussen één maand en veertien dagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Bij Annulering binnen veertien kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 Bij annulering geldt de datum van de e-mail of poststempel horende bij het annuleringsverzoek.

4.3 Indien de opdracht in geval van overmacht (ziekte of overlijden van mijzelf, of familieleden in de eerste of tweede graad, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie of andere belemmeringen) aan de kant van de opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, dan wordt in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken binnen één jaar na de vastgestelde datum. Als dat niet lukt zal de opdracht komen te vervallen en worden er geen kosten in rekening gebracht of worden deze terug betaald aan de opdrachtgever, als die reeds voldaan zijn. Bij het verplaatsen van de datum, blijven alle overige afspraken van kracht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijke gesteld worden voor eventueel schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.4 Indien in het geval van overmacht al aan een gedeelte van de opdracht is voldaan en de overige opdracht niet binnen één jaar na dato voldaan kan worden zal de opdrachtnemer het gedeelte dat voldaan is in afzonderlijk in rekening te brengen.

4.5 De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren tot uiterlijk veertien dagen voordat de opdracht zou plaats vinden, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze betaald bedrag.

Artikel 5:      Betaling

5.1 Bij opdrachten vanaf € 1.000 dient een voorschot van 25% voldaan te worden uiterlijk één maand voor dat de dienst geleverd moet worden, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken maken.

5.2 De opdrachtnemer zendt een factuur van de opdracht naar de opdrachtgever. Deze moet binnen 14 dagen worden voldaan, tenzij dit anders wordt aangegeven op de factuur.

5.3 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de opdrachtnemer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is.

5.4 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.5 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag de opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan de opdrachtnemer te betalen.

Artikel 6:      Auteursrecht

6.1 De opdrachtnemer behoudt alle auteursrecht op modellen, technieken, instrumenten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 De opdrachtgever mag, dat wat valt onder het auteursrecht, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer én een duidelijke bronvermelding gebruiken, (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 7:      Boetebeding

7.1 Indien de opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over het auteursrecht overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000. Is de opdrachtgever een consument dan bedraagt deze boete € 1.000.

7.2 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

7.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

7.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de opdrachtnemer waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8:      Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Artikel 9:     Vertrouwelijkheid

9.1 De opdrachtgever is akkoord met het feit dat de opdrachtnemer persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens bewaard.

9.2 De opdrachtnemer behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever en deelnemers verstrekken vertrouwelijk en enkel met als doel dat is gerelateerd aan de opdracht en het verzorgen hiervan.

9.3 De opdrachtnemer zal persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever en deelnemers niet aan derden afstaan tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen.

9.4 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9.5 De opdrachtgever of deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

9.6 De opdrachtnemer zal persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens enkel bewaren zolang dit van nut is voor het bieden van de opdracht.

Artikel 10:    Klachten

10.1 De opdrachtgever dient een door de opdrachtnemer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

10.2 Beantwoordt een geleverd product of de verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering van de dienst op de hoogte te stellen.

10.3 De klachten kunnen in eerste instantie mondeling ingediend worden, mocht dat niet zorgen voor een wederzijdse tevredenheid dan moet de klacht per email gestuurd worden naar de opdrachtnemer: shine@thespotlights.nl.

10.4 De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat de opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.

10.5 De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

10.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

10.7 Het indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

10.8 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 11:    Garantie

11.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de opdrachtnemer enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12:   Uitvoering van de overeenkomst 

12.1 De opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

12.2 De opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

12.3 Indien de opdrachtnemer op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

12.4 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

Artikel 13:    Informatieverstrekking door de opdrachtgever 

13.1 De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan de opdrachtnemer.

13.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 14:      Toepasselijkheid algemene voorwaarden

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 01 maart 2021.